داروهای گیاهی, مراقبت و سلامتی

10 نسخه داروی ضد سرفه ضد برونشیت و ضد آسم گیاهی

داروی ضد سرفه

داروی ضد سرفه ، ضد برونشیت ، ضد آسم

نسخه هاي مرکب

نسخه شماره 1 -داروی ضد سرفه

گل پنیرك یک قسمت
برگ ختمی یک قسمت
ریشه ختمی دو قسمت
برگ پاخزري یک قسمت
گل ماهور یک قسمت
ریشه شیرینبیان دو قسمت
آویشن یک قسمت
دانه انیسون یک قسمت
طرز تهیه و مقدر مصرف :
مقدر یک قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبلا بصورت پودر درآمده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت 20 دقیقه
باقی بگذارید تا دم بکشد. سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.

داروی سیاه سرفه

نسخه شماره 2 – داروی ضد سرفه

گل سنگ ایسلندي یک قسمت
ریشه شیرین بیان یک قسمت
ریشه ختمی دو و نیم قسمت
دانه رازیانه یک قسمت
آویشن سه قسمت
بارهنگ یکو نیم قسمت
طرز تهیه و مقدار مصرف :
مقدار یک قاشق غذاخوري از مخلوط فوق را که قبلا بصورت پودر درآمده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت 20 دقیقه
باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.

نسخه شماره 3 -داروی ضد سرفه

گل گیاه گل گندم نیم قسمت
گل پنیرك یک قسمت
گلپاخريدو قسمت
گل ماهور یک و نیم قسمت
ریشه علف شیر یک قسمت
ریشه شیرین بیان یکو نیم قسمت
دانه انیسونستاره اي یک قسمت
گیاه آویشن یکو نیم قسمت
طرز تهیه و مقدر مصرف :
مقدر یک قاشق غذاخوري از مخلوط فوق را که قبلا بصورت پودر درآمده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت 20 دقیقه
باقی بگذارید تا دم بکشد. سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.

آجیل سبز

نسخه شماره 4 – داروی ضد سرفه

ریزوم زنبق نیم قسمت
ریشه ختمی چهار قسمت
برگ پاخري دو قسمت
گل غان یک قسمت
ریشه شیرین بیان یکو نیم قسمت
میوه انیسون یک قسمت
طرز تهیه و مقدر مصرف :
مقدار یک قاشق غذاخوري از مخلوط فوق را که قبلا بصورت پودر درآمده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت 20 دقیقه
باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.

داروی ضد سیاه سرفه

نسخه شماره 5 -داروی سیاه سرفه

و سایر بیماری هاي عفونی برنشها
آویشن 20 گرم
گل ماهور 10 گرم
برگ پاخري 10 گرم
طرز تهیه و مقدار مصرف :
مقـدار یک قاشق غـذاخوري از مخلوط فوق را که قبلا کوبیـده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته و به مدت 20 دقیقه باقی
بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي دو بار (صبح و شب ) هر بار یک فنجان میل کنید.

نسخه شماره 6 – داروی سیاه سرفه

و سایر بیماری هاي عفونی برنشها

دانه کتانیکو نیم قسمت
میوه انیسون یک قسمت
میوه رازیانه یک قسمت
گیاه آویشن یکو نیم قسمت
طرز تهیه و مقدر مصرف :
مقـدر یک قاشق غـذاخوري از مخلوط فوق را که قبلا بصورت پودر درآمـده باشـد در یک لیوان آب چوش ریخته و به مـدت 20
دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده صبح ها و شب ها هر بار یک فنجان میل کنید.

نسخه شماره 7 – داروی برونشیت

برگ ختمی یک قسمت
گل پنیرك یک قسمت
ریشه شیرین بیان یک قسمت
دانه کتان دو قسمت
طرز تهیه و مقدر مصرف :
مقدر یک قاشق غذاخوري از مخلوط فوق را که قبلا بصورت پودر درآمده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت 30 دقیقه
باقی بگذارید تا دم بکشد. سپس آنراصاف کرده روزي 2 تا 3 بار هر بار یک فنجان بصورت گرم میل کنید.

نسخه شماره 8 – داروی برونشیت

میوه انیسون یک قسمت
ریشه شیرین بیان یک قسمت
برگ ختمی یک قسمت
میوه رازیانه یک قسمت
برگ پا خري یک قسمت
طرز تهیه و مقدار مصرف :
مقدار یک قاشق غذاخوري از مخلوط فوق را که قبلابصورت پودر درآمده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت 20 دقیقه
باقی بگذارید تا دم بکشد. سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار یک فنجان بصورت گرم میل کنید.

نسخه شماره 9 – داروی برونشیت

برگ و گلپنیرك یک قسمت
برگ و گل ماهور یک قسمت
ریشه ختمی یک قسمت
گیاه ختمی یک قسمت
برگ پا خري یک قسمت
طرز تهیه و مقدر مصرف :
یک قاشق غـذاخوري از مخلوط فوق را که قبلا بصورت پودر درآمده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت 20 دقیقه باقی
بگذارید تا دم بکشد. سپس آنرا صاف کرده سه یا چهار هر بار یک فنجان بصورت گرم میل کنید.

نسخه شماره 10 -داروی برونشیت

آویشن 20 گرم
میوه رازیانه 10 گرم
میوه انیسون 10 گرم
برگ پاخري 10 گرم
طرز تهیه و مقدار مصرف :

مقـدار یک قاشق غـذاخوري از مخلوط فوق را که قبلا کوبیـده شـده باشـد در یک لیوان آب جوش ریخته به مـدت 20 دقیقه باقی
بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي دو بار صبح و شب هر بار یک فنجان بصورت گرم میل کنید.

منبع : بانک جامع اطلاعات دارویی

وب سایت آجیل سبز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *