داروهای گیاهی, مراقبت و سلامتی

16 دمنوش آرامبخش و مقوی قلب و اعصاب

داروهای گیاهی آرام بخش

داروهای گیاهی دمنوش آرامبخش و مقوی قلب و اعصاب

نسخه شماره 1 – دمنوش آرامبخش

گل بابونه یک قسمت
گیاه اسطو خودوس یک قسمت
برگ نعناع یک قسمت
ریشه سنبل الطیب دو قسمت
میوه رازیانه سه قسمت
گل و برگ پا خري سه قسمت
طرز تهیه و مقدر مصرف :
یک قاشق غـذاخوري از مخلوط فوق را که قبلا نیم کوب شـده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته مدت 20 دقیقه باقی بگذارید
تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روري 2 بار هر بار یک فنجان صبح و شب میل کنید.

داروی آرامبخش

نسخه شماره 2 – دمنوش آرامبخش اعصاب

ریشه سنبل الطیب سه قسمت
برگ نعناع سه قسمت
گیاه اسطو خودوس سه قسمت
طرز تهیه و مقدر مصرف :
یک قاشق غذاخوري از مخلوط فوق را که قبلا نیم کوب شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته مدت نیم ساعت باقی بگذارید
تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روری 2 بار صبح و شب میل کنید.

نسخه شماره 3 – دمنوش آرامبخش اعصاب

ریشه سنبل الطیب یک قسمت
گل رازك یک قسمت
گیاه اسطو خودوس یک قسمت
گیاه فرنج مشک یک قسمت
گل بابونه یک قسمت
میوه انیسون یک قسمت
طرز تهیه و مقدر مصرف :
یک قاشق غذاخوري از مخلوط فوق را که قبلا نیم کوب شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته مدت نیم ساعت باقی بگذارید
تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روری 2 بار صبح و شب میل کنید.

نسخه شماره 4 – دمنوش آرامبخش و جهت رفع بی خوابی

ریشه سنبل الطیب یک قسمت
گیاه فرنجمشک یک قسمت
اسطوخودوس یک قسمت
گیاه پاخري یک قسمت
طرز تهیه و مقدر مصرف :
یک قاشق غذاخوري از مخلوط فوق را که قبلا نیم کوب شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته مدت نیم ساعت باقی بگذارید
تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روری 2 بار صبح و شب میل کنید.

 

خرید آجیل عید با عیدی

نسخه شماره 5 -دمنوش آرام یخش و جهت رفع بیخوابی

بادر نجبویه 15 گرم
رازیانه 10 گرم
بابونه 5 گرم
نعناع 5 گرم
سنبل الطیب 5 گرم
علف چاي 5 گرم
طرز تهیه و مقدر مصرف :
یک قاشق غذاخوري از مخلوط فوق را که قبلا نیم کوب شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته مدت نیم ساعت باقی بگذارید
تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی 2 بار صبح و شب میل کنید.

نسخه شماره 6 – دمنوش جهت رفع دردهای عصبی

سنبل الطیب 10 گرم
بادر نجبویه 10 گرم
هل 10 گرم
علف چاي 20 گرم
طرز تهیه و مقدر مصرف :
یک قاشق غـذاخوري از مخلوط فوق را که قبلا نیم کوب شـده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته مدت 20 دقیقه باقی بگذارید
تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روری 2 بار صبح و شب میل کنید.

نسخه شماره 7 – دمنوش معالج بیماري عصبی و آرام بخش

بادر نجبویه 20 گرم
علف چاي 20 گرم
رازك 5 گرم
طرز تهیه و مقدر مصرف :
یک قاشق غـذاخوري از مخلوط فوق را که قبلا نیم کوب شـده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته مدت 20 دقیقه باقی بگذارید
تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی 2 بار صبح و شب میل کنید.

نسخه شماره 8 – دمنوش معالج بیماری هاي عصبی

سنبل الطیب 20 گرم
علف چاي 20 گرم
بادر نجبویه 10گرم
طرز تهیه و مقدر مصرف :
یک قاشق غـذاخوري از مخلوط فوق را که قبلا نیم کوب شـده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته مدت 20 دقیقه باقی بگذارید
تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی 2 بار صبح و شب میل کنید.

دمنوش های مقوی قلب

نسخه شماره 1 – دمنوش مقوی قلب

سنبل الطیب یک قسمت
گل گاو زبان یک قسمت
بادر نجبویه یک قسمت
طرز تهیه و مقدار مصرف :
یک قاشق غـذاخوري از مخلوط فوق را که قبلا کوبیـده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته مدت 15 دقیقه باقی بگذارید تا
دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي 2 بار هر بار یک فنجان صبح و شب نیم ساعت بعد از غذا میل کنید.

نسخه شماره 2 – دمنوش مقوی قلب

گل زالزالک 30 گرم
بادر نجبویه 10 گرم
سنبل الطیب 5 گرم
طرز تهیه و مقدار مصرف :
یـک قاشق غـذاخوري از مخلوط فوق را که قبلا کوبیـده شـده باشـد در یک لیوان آب جوش ریخته 20 دقیقه باقی بگذاریـد تا دم
بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي دو بار هر بار یکف نجان صبح و شب نیم ساعت بعد از غذا میل کنید.

نسخه شماره 3 – دمنوش مقوی قلب

گل زالزالک 30 گرم
بادر نجبویه 10 گرم
بابونه 10 گرم
زیره 10 گرم
طرز تهیه و مقدار مصرف :
یـک قاشق غـذاخوري از مخلوط فوق را که قبلا کوبیـده شـده باشـد در یک لیوان آب جوش ریخته 20 دقیقه باقی بگذاریـد تا دم
بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي دو بار هر بار یک فنجان صبح و شب نیم ساعت بعد از غذا میل کنید.

نسخه شماره 4 – دمنوش مقوی قلب

گل زالزالک 30 گرم
گیاه علف چاي 30 گرم
بادر نجبویه 20 گرم
گل همیشه بهار 10 گرم
طرز تهیه و مقدار مصرف :
یـک قاشق غـذاخوري از مخلوط فوق را که قبلا کوبیـده شـده باشـد در یک لیوان آب جوش ریخته 20 دقیقه باقی بگذاریـد تا دم
بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي دو بار هر بار یک فنجان صبح و شب نیم ساعت بعد از غذا میل کنید.

نسخه شماره 5 – دمنوش مقوی قلب

گل زالزالک 30 گرم
دارواش 20 گرم
بادر نجبویه 10 گرم
طرز تهیه و مقدار مصرف :
یک قاشق غذاخوري از مخلوط فوق را که قبلا نیم کوب شده باشد را در یک لیوان آب جوش ریخته 20 دقیقه باقی بگذارید تا دم
بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي دو بار هر بار یک فنجان صبح و شب نیم ساعت بعد از غذا میل کنید.

نسخه شماره 6 – دمنوش مقوی قلب

اکلیل کوهی 20 گرم
بادر نجبویه 20 گرم
میوه نسترن 10گرم
طرز تهیه و مقدار مصرف :
یک قاشق غـذاخوري از مخلوط فوق را که قبلا نیم کوب شـده باشـد در یک لیوان آب جوش ریخته 20 دقیقه باقی بگذارید تا دم
بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي دو بار هر بار یک فنجان صبح و شب میل کنید.

نسخه شماره 7 – دمنوش رفع طپش سریع قلب

تخم ریحان 12 گرم
گلاب 125 گرم
شکر 25 گرم
طرز تهیه و مقدار مصرف :
تخم ریحان را در مدت یکساعت در گلاب خیسانده سـپس شـکر را به آن اضافه نموده روزي دو بار صبح و شب نیم ساعت بعد
از غذا میل کنید.

نسخه شماره 8 -دمنوش رفع طپش سریع قلب

گل نیلوفر 6 گرم
چوب صندل 6 گرم
تخم گشنیز 6 گرم
طرز تهیه و مقدار مصرف :
داروهاي فوق را نیم کوب کرده و در 2 لیوان آب به مدت یک شب خیسانده سپس آنرا صاف نموده کمی شکر به آن اضافه کرده
روزی دو بار شب و صبح نیم ساعت بعد از غذا میل کنید.

منبع : بانک جامع اطلاعات دارویی

وب سایت آجیل سبز 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *